KHỞI ĐỘNG DỰ ÁN “THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN NGHỀ NGHIỆP VÀ KINH DOANH CHO THANH NIÊN VÀ PHỤ NỮ” TẠI HUYỆN ĐÀ BẮC, TỈNH HÒA BÌNH

Ngày 24 tháng 8 năm 2023, Tổ chức Aide et action (AEA – sắp trở thành Action Education) phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Đà Bắc và Trung tâm nghiên cứu về Giới, Gia đình và Môi trường trong Phát triển (CGFED) tổ chức hội nghị khởi động Dự án “Thúc đẩy phát triển nghề nghiệp và kinh doanh cho thanh niên và phụ nữ”. Tại hội nghị, AEA đã giới thiệu về mục tiêu, kết quả mong đợi và các hoạt động chính của dự án. Các đại biểu tham dự hội nghị đã lắng nghe và chia sẻ những mong đợi từ Dự án cũng như đóng góp ý kiến về cơ chế hợp tác giữa các bên để Dự án đạt được hiệu quả khi triển khai thực tế tại địa phương.
Dự án “Thúc đẩy phát triển nghề nghiệp và kinh doanh cho thanh niên và phụ nữ” được thực hiện tại Huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình với mục tiêu: “Tăng cường phát triển sinh kế cho thanh niên và phụ nữ thông qua tiếp cận các nguồn lực kinh tế và nâng cao năng lực”. Các hoạt động của Dự án sẽ góp phần tạo việc làm bền vững thông qua hỗ trợ sinh kế cho thanh niên và phụ nữ, đặc biệt là thanh niên và phụ nữ dân tộc thiểu số có độ tuổi từ 18 đến 35; đồng thời thúc đẩy vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế – xã hội, đóng góp cho việc thực hiện các mục tiêu chung của địa phương.
Hoạt động thuộc Dự án “Thúc đẩy phát triển nghề nghiệp và kinh doanh cho thanh niên và phụ nữ” tại tỉnh Lào Cai và tỉnh Hòa Bình, giai đoạn 2023 – 2027, do tổ chức Aide et Action (AEA) tài trợ.