Chăm sóc và Giáo dục Trẻ thơ

Aide et Action ưu tiên các phương pháp tiếp cận sáng tạo để cải thiện sự phát triển nhận thức và kết quả học tập của trẻ từ 0 đến 8 tuổi.

T1 2020- T6 2021

Nâng cao Chất lượng giáo dục và toàn diện ...

Nghèo đói là một yếu tố nhiều thành phần tác động tới việc tiếp cận dịch vụ chất lượng về giáo dục và chăm sóc trẻ thơ.

T5 - T8 2020

Ổn định giáo dục cho Trẻ em và Thanh niên Dân tộc ...

Vào ngày 11/3/2020, tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã chính thức tuyên bố COVID-19 là đại dịch toàn cầu.

Tìm kiếm