Tiếp cận và Chất lượng Giáo dục

Xây dựng nền giáo dục hòa nhập được hỗ trợ thông qua sự tham gia của người dân và trách nhiệm
giải trình của chính phủ.

2020 - 2024

Giáo dục Chất lượng vì mục tiêu Phát triển của trẻ

Nhiều bằng chứng đã chứng minh tầm quan trọng của giáo dục trẻ thơ trong khả năng tiếp thu....

T6 2020 – T7 2023

Chương trình "CHÚNG EM CÓ"

Xã Cao Sơn, huyện Đà Bắc, tinh Hòa Bình thuộc khu vực vùng núi với tổng dân số là 854,131 người đến từ 30 nhóm dân tộc (theo Tổng điều tra dân số 2019).

T3 2020 - T12 2020

Nâng cao Chất lượng và Phát triển Giáo dục cho trẻ em

Hiện tại xã Cao Sơn có 1 trường mẫu giáo và 1 trường liên cấp (tiểu học và trung học cơ sở)....

Tìm kiếm