Địa bàn dự án

1
Lào cai
1 city 8 districts
Urban: 23.5%
Ethnic minority: 66.2%
AEA Projects: 7
2
Lào cai 2
1 city 8 districts
Urban: 23.5%
Ethnic minority: 66.2%
AEA Projects: 7
3
Lào cai
1 city 8 districts
Urban: 23.5%
Ethnic minority: 66.2%
AEA Projects: 7
4
Lào cai
1 city 8 districts
Urban: 23.5%
Ethnic minority: 66.2%
AEA Projects: 7
5
Lào cai
1 city 8 districts
Urban: 23.5%
Ethnic minority: 66.2%
AEA Projects: 7
6
Lào cai 6
1 city 8 districts
Urban: 23.5%
Ethnic minority: 66.2%
AEA Projects: 7
Lai Chau
Lao Cai
Thai Nguyen
Hoa Binh
Phu Yên
Khanh Hoa
Tìm kiếm