TỔNG KẾT DỰ ÁN “TĂNG CƯỜNG TIẾP CẬN CÁC CƠ HỘI SINH KẾ CHO THANH NIÊN DÂN TỘC THIỂU SỐ (DTTS) THÔNG QUA THÚC ĐẨY SÁNG KIẾN PHÁT TRIỂN NGHỀ NGHIỆP VÀ KHỞI NGHIỆP” NĂM 2022

Dự án “Tăng cường tiếp cận các cơ hội sinh kế cho thanh niên DTTS thông qua thúc đẩy sáng kiến phát triển nghề nghiệp và khởi nghiệp” do Liên minh châu Âu tài trợ và được tổ chức Aide et Action Việt Nam (sẽ trở thành Action Education) cùng đối tác Trung tâm Hợp tác Phát triển Tây Bắc và các đối tác địa phương thực hiện tại hai tỉnh Lào Cai và Hòa Bình. Dự án này là một hợp phần quan trọng thuộc Chương trình Phát triển Cộng đồng thông qua giáo dục giai đoạn 2020-2023 tại tỉnh Lào Cai.
Tính đến tháng 12/2022, Dự án đã mang đến những kết quả nổi bật:
      – 3400 học sinh tại các trường THPT, Trung tâm Giáo dục thường xuyên được tư vấn định hướng nghề nghiệp thông qua các tiết học Hướng nghiệp và hội chợ tư vấn việc làm tại tỉnh
      – 1215 thanh niên DTTS được hỗ trợ tăng cường tiếp cận với các cơ hội sinh kế thông qua các lớp đào tạo nghề và các hoạt động kết nối với doanh nghiệp
      – 110 thanh niên khởi nghiệp được hỗ trợ phát triển ý tưởng kinh doanh và được tập huấn nâng cao kỹ năng quản lý doanh nghiệp
AEA cảm ơn nhà tài trợ cùng các đối tác địa phương đã hỗ trợ và đồng hành cùng chúng tôi trong hành trình hỗ trợ thanh niên DTTS cải thiện thu nhập thông qua các hoạt động thúc đẩy phát triển nghề nghiệp và sáng kiến khởi nghiệp.