EU-funded project

Mục tiêu tổng quát của dự án là cải thiện thu nhập cho thanh niên dân tộc thiểu số (DTTS) (độ tuổi 16-30) thông qua thúc đẩy phát triển...đọc thêm

Tin tức

Tăng tiếp cận các lựa chọn sinh kế cho thanh niên dân tộc thiểu số thông qua thúc đẩy các sáng kiến phát triển nghề nghiệp và doanh nghiệp.

Khởi nghiệp
Kinh doanh

Tăng tiếp cận các lựa chọn sinh kế cho thanh niên dân tộc thiểu số thông qua thúc đẩy các sáng kiến phát triển nghề nghiệp và doanh nghiệp.

Tư vấn

Tăng tiếp cận các lựa chọn sinh kế cho thanh niên dân tộc thiểu số thông qua thúc đẩy các sáng kiến phát triển nghề nghiệp và doanh nghiệp.