Contact

Thông tin liên hệ:

Aide et Action Việt Nam

Tầng 2, Tòa nhà VNCC, 243 Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội

Tel:  +844 3726 5537            

Fax: +844 3211 5932

Email: info-vietnam@aide-et-action.org                  

Website: www.seac.aide-et-action.org

Facebook: www.facebook.com/AEAVN/