16:34 08/09/2020

Tăng cơ hội việc làm cho thanh niên dân tộc thiểu số tại Việt Nam vì một tương lai bền vững.

Lào Cai, ngày 08 tháng 09 năm 2020 – Tổ chức phi chính phủ quốc tế Aide et Action (AEA) và đối tác Trung tâm Hợp tác phát triển Tây Bắc (NWD) cùng phối hợp tổ chức lễ khởi động dự án “Tăng cường tiếp cận các lựa chọn sinh kế cho thanh niên dân […]