Tiếp cận và Chất lượng Giáo dục

Chương trình "CHÚNG EM CÓ"

  • Bối cảnh
  • Mục tiêu
  • Các hoạt động
  • Đối tượng được hỗ trợ
Xã Cao Sơn, huyện Đà Bắc, tinh Hòa Bình thuộc khu vực vùng núi, với tổng dân số là 854,131 người đến từ 30 nhóm dân tộc (theo Tổng điều tra dân số 2019). Hòa Bình có tất cả 222 trường mầm non, 84 trường tiểu học, 221 trường trung học cơ sở và 49 trường trung học phổ thông với tổng số khoảng 219,271 học sinh. Theo Tổng điều tra dân số năm 2019, 5,6% tổng số trẻ trong độ tuổi đến trường không được đi học. Aide et Action Việt Nam (AEA) nhận thấy có nhiều yếu tố dẫn đến tính trạng này:
- Tình trạng nghèo đói và vấn đề dinh dưỡng tại tỉnh Hòa Bình
- Hạn chế khả năng tiếp cận với môi trường học tập, vui chơi chất lượng và an toàn.
- Hạn chế cơ hội thể hiện tiếng nói và sự tham gia của trẻ
- Gia tăng bạo lực học đường và thiếu nhận thức về giáo dục Hòa Bình

Mục tiêu của dự án chính là Thúc đẩy cơ hội tiếp cận giáo dục công bằng cho trẻ em thiệt thòi thông qua môi trường học tập chất lượng và thân thiện với sự tham gia lấy trẻ làm trung tâm.
Chương trình: “CHÚNG EM CÓ” xây dựng dựa trên những hoạt động đã có sẵn được tài trợ bởi Quỹ trẻ em và gia đình Đài Loan (TFCF) tại xã Cao Sơn, tuy nhiên chương trình tạo tác động sâu hơn bằng cách thúc đẩy cơ hội tiếp cận công bằng nền giáo dục chất lượng cho trẻ em thiệt thòi tại xã Cao Sơn với các hình thức:
- Tiếp cận cơ hội học tập và phát triển nhằm nâng cao năng lực và sự tham gia của các em
- Nâng cao chất lượng cơ sở vật chất tại nhà trường
- Nâng cao điều kiện dinh dưỡng cho trẻ tại nhà và trường học

Trực tiếp: trong đó có 329 trẻ em nữ của 1 trường mầm non và 1 trường tiểu học tại xã Cao Sơn, 50 phụ huynh và người chăm sóc trẻ
Gián tiếp: 60 giáo viên trong đó 57 giáo viên nữ

Vùng dự án:

Miền Bắc Việt Nam

Địa bàn dự án:

Xã Cao Sơn, Huyện Đà Bắc, Tỉnh Hòa Bình

Hợp phần:

Tiếp cận và Chất lượng Giáo dục

Thời gian triển khai:

T6 2020 – T7 2023

Quản lý dự án:

Mui Phan

Đối tác/Nhà tài trợ:

Taiwan Fund for Children and Families (TFCF)

Tìm kiếm